Služby Odměny Dražby Ke stažení Kontakty

ODMĚNA A NÁKLADY

 Soudní exekutor má ze zákona nárok na odměnu a náhradu vynaložených nákladů, spojených s prováděním exekuce a dalších činností. Způsob odměňování soudních exekutorů vyplývá ze znění exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 330/2001 Sb.

Odměnu a náklady hradí v exekučním řízení zásadně povinný (dlužník).

Základem pro určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je výše exekutorem vymoženého plnění a činí:

  • 15 % do 3 mil. Kč základu, nejméně však 2.000,- Kč

  • 10 % z přebývající částky do 40 mil. Kč základu

  • 5 % z přebývající částky do 50 mil. Kč základu

  • 1 % z přebývající částky do 250 mil. Kč základu

 Vymožení částky převyšující 250 mil. Kč se pro výpočet odměny exekutora do základu nezapočítává.

 Vyklizení nemovitosti, stavby, bytu nebo místnosti, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul, činí odměna exekutora 10.000,- Kč.

 Soudní exekutor může při exekuci požadovat od oprávněného zálohu na náklady exekuce. Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor. Záloha činí maximálně 30 % odměny za prováděnou exekuci na zaplacení peněžité částky a 50 % odměny pro ostatní druhy exekucí, minimálně však 1.000,- Kč.

Náš exekutorský úřad požaduje úhradu zálohy pouze v případě, že není uzavřena smlouva s oprávněným.
Tato smlouva upravuje vztahy mezi oprávněným a exekutorem, zejména komunikaci mezi smluvními stranami, odpovědnost exekutora za škodu vzniklou oprávněnému v souvislosti s exekuční činností, možnost dohody na smluvní odměně ( pouze z vymoženého plnění), způsob přeplácení finančních prostředků, apod.


Exekutorský úřad Plzeň - sever