Služby Odměny Dražby Ke stažení Kontakty

SLUŽBY

Nucený výkon exekučních titulů

Nucený výkon exekučních titulů je hlavní náplní činnosti Exekutorského úřadu. Nesplní-li povinný svoji povinnost vyplývající z exekučního titulu dobrovolně, lze požádat o nařízení exekuce. Jedná se převážně o povinnost k peněžitému plnění, ale může se jednat také o jiné povinnosti, např. vyklizení bytu či nebytového prostoru, vydání věci, provedení prací a výkonů.

Podmínkou je, aby se sídlo, bydliště, případně majetek povinného (dlužníka) nacházelo na území České republiky. Soudní exekutor vykonává svoji působnost na celém území ČR.

Exekuce může být provedena způsoby uvedenými v občanském soudním řádu a exekučním řádu, tj.:

 • srážkami ze mzdy

 • přikázáním pohledávky povinného z účtu peněžního ústavu

 • přikázáním jiné pohledávky povinného

 • prodejem movitých věcí

 • prodejem nemovitostí

 • prodejem podniku

 • vyklizením

 • odebrání věci

 • rozdělením věci

 • provedením prací a výkonů

 Způsob provedení exekuce určuje exekutor na základě šetření majetkových poměrů povinného.

 

Další činnost exekutora

(exekutorské zápisy, úschovy, dobrovolné dražby, právní pomoc apod.)

Exekutorský úřad nabízí další rozsáhlé doplňkové služby zařazené exekučním řádem pod tzv. další činnosti exekutora. Jedná se zejména:

 • poskytování právní pomoci po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu)

 • sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, které mají coby veřejné listiny povahu důkazu s presumpcí  správnosti v soudním či jiném řízení před státním orgánem

 • sepisování exekutorských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti, které mají povahu exekučního titulu, a je možné tudíž přistoupit k jejich výkonu, nesplní-li dlužník řádně a včas svůj závazek, aniž by bylo nutné vést zdlouhavé, často i do výsledku nepředvídatelné nalézací řízení před soudem

 • úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením

 • provádění dobrovolných dražeb, movitých věcí či nemovitostí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí


Exekutorský úřad Plzeň - sever